O nás
MŠ PORÚBKA


Sme materská škola poskytujúca celodennú predprimárnu výchovu a vzdelávanie detí vo veku od dva a pol do šiestich rokov, vrátane detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Naša MŠ je zriadená ako jednotriedna, kedy sa stretávajú všetky deti každého veku v jednej triede a spoločne s pani učiteľkami vytvárajú jednu veľkú „školskú rodinu.“ Hlavnou formou výchovno-vzdelávacej činnosti sa v našej MŠ stáva zážitkové učenie, ktoré pretavujeme do najobľúbenejšej detskej činnosti, ktorou je hra. Všetky výchovno-vzdelávacie činnosti v našej MŠ sú realizované prostredníctvom rozprávkovej motivácie, ktorá je založená na tematike detských rozprávok. Takouto motivovanou detskou hrou a činnosťou sa zameriavame na všestranný harmonický rozvoj dieťaťa, so zreteľom na jeho individuálne možnosti, pričom kladieme veľký dôraz na rešpektovanie hravého obdobia v živote dieťaťa. Areál materskej školy tvorí veľký školský dvor so záhradou, v ktorej sú rôzne náradia,  prvky pre rozvoj pohybu a hier .
© Materská škola Porúbka 2017