Oznam Prihlášky do MŠ Porúbka 2021
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY, PORÚBKA 197, NA ŠKOLSKÝ
ROK 2021/2022

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijímajú detí v zmysle § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 438/2020, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MS SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ zákonného zástupcu dieťaťa. Súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast. Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Žiadosť podpíšu obidvaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa podáva v čase od 1. do 31. mája. (§ 59 ods. 4 školského zákona)

Prednostne sa prijímajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné od 1.1.2021: dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku, do 31. augusta, deti mladšie ako 5 rokov.

Výnimočne možno prijať na predprimárne vzdelávanie deti od dovŕšenia dvoch rokov veku (§ 59 ods.5 školského zákona).

Tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je v tlačenej podobe i v materskej škole a na stiahnutie na www.msporubka.sk OZNAMY. Doručenie žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa môže osobne,poštou, e-mailom.

Miesto podávania žiadosti: Materská škola Porúbka č. 197, 013 11 Porúbka

E - mailom: msporubka@gmail.com, mob.: 0911 805 568 , OcU Porúbka : 041/5688414

   Termín podávania žiadosti: od 1. mája do 31. mája 2021

Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia: žiadosť

fotokópiu rodného listu dieťaťa, kartičku poistenca dieťaťa

 občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa - kontrola bydliska.

Písomné rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie k začiatku školského roka 2021/2022 oznámi zákonnému zástupcovi dieťaťa zriaďovateľ MŠ Porúbka v termíne priebežne do 15.júna 2021. Rodič si rozhodnutie môže prevziať osobne v MŠ Porúbka.

V Porúbke , dňa : 28.04.2021 , starosta obce Porúbka Igor Frko

Dokumenty k prihláseniu

Späť na oznamy
© Materská škola Porúbka 2017